limited şirketler kurumlar vergisi beyannamesi

https://www.verginet.net/dtt/7/BeyannameVermeveOdemeSureleri_15142.aspx

beyannameverme_odeme süreleri.pdf

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannameler/Kur_Ver.xls

Kâr Dağıtım Tablosu ve Muhasebe Uygulamaları

Kâr dağıtım tablosu 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde “işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur” şeklinde tanımlanmıştır. Kâr dağıtım tablosunun amacı, sermaye şirketlerinde dönem kârından, ödenecek vergilerin ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kâr ile temettü tutarının hesaplanmasıdır. 

a) Kâr dağıtım tablosu; dönem kârından yapılan dağıtımla, yedeklerden yapılan dağıtımı ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.

b) Kâr dağıtım tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler, ayrılan 1. ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.

c) Dönem kârının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde, imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kâr payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrı ayrı gösterilir.

d) Katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kâr dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir.

 ÖRNEK UYGULAMA
Ödenmiş Sermayesi 50.000,00 TL olan 2 ortaklı bir Limited Şirketin Genel Kurulu kârın tamamını dağıtma kararı almıştır. Buna dair bilgiler ve hesaplar aşağıdadır.

1-) KURUMLAR VERGİSİ’NİN HESAPLANMASI
1- Kurumun 2015 Yılı Bilanço Kârı (690 Hes) = 480.000,00
2- K.K.Edilmeyen Giderler = (+) 4.000,00
3- Geçmiş Yıl Mali Zararı 2014 = (-) 44.000,00*
– Ticari Zarar (-) 60.000,00
– K.K.E.G. (+) 16.000,00
– 2014 Yılı Mali Zararı (-) 44.000,00
4- Mali Kar = 440.000,00
5- Kurumlar Vergisi Matrahı = 440.000,00
6- Hes.Kurumlar Vergisi ( 5×0.20) = 88.000,00

Bir cevap yazın