Yeşil Pazarlama

çevre bilinci
https://dergipark.org.tr/download/article-file/70189
Sosyal sorumluluk kavramı
işletmelerin toplumda ahlâkî birer araç olarak yer
almaları ve toplum amaçlarıyla uyumlu faaliyet göstermeleri düşüncesine dayanır.
Sosyal sorumluluk, tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini
iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte
sürdürülebilir bir dünya için ahlâkî, ekonomik, yasal, çevresel, kültürel ve sosyal
gelişmeye destek vermesidir.
https://www.slideserve.com/quant/sosyal-sorumluluk-ve-evre-b-l-nc-hazirlayan-r-g-r-dr-nilay-karasakal
“işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin onunla ilgili tarafların (hissedarlar,çalışanlar, tüketiciler ve tüm toplumun) hiçbirinin menfaatlerine zarar verilmeden
yönetilmesi”
olarak tanımlanırken, günümüzde ise işletmenin çevreyle ilgili sorumluluğu
da, çevre bilincinin artmasıyla birlikte, sosyal sorumluluk kavramının bir parçası haline
gelmektedir. BUNLAR…
1- Ekonomik sorumluluklar: Hissedarlar için kârlı olmak, çalışanlar için iyi
istihdam olanakları yaratmak, müşteriler için kaliteli ürünler üretmek,
2- Yasal sorumluluklar: Kanunlara uymak ve oyunu kurallarına göre oynamak,
3- Etik sorumluluklar: Zarar vermeden, işi ahlâka uygun yönetmek; dürüst,
doğru ve adil olanı yapmak,
4- insancıl sorumluluklar: Topluma gönüllü katkılarda bulunmak, topluma
yararlı işler için zaman ve para ayırmak.

Sosyal sorumluluk kampanyalarına imza atan işletmelerin elde ettikleri
önemli kazançları..
.
 Bu işletmelerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artar,
 Daha nitelikli personeli cezp etme, motive etme ve tutma imkanı doğar,
 Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artar,
 Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaĢma imkânı oluĢtuğundan, gerek
hisse değerleri artar, gerekse borçlanma maliyetleri düĢer,
 Yeni pazarlara girme konusunda avantajlar elde edilir,
 Üretkenlik, verimlilik ve kalite artışları yaşanır,
 Risk yönetimi daha etkin hale gelir,
 Toplum ve kural koyucuların, işletmelerin görüşüne önem vermesi sağlanır,
 Kurumsal itibara olumlu katkı sağlanır.

“Yeşil Pazarlama; kirlilik üzerine pazarlama çalışmaları, enerji
tüketimi ve tükenebilir kaynakların tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını inceleyen
bilim dalıdır

Toplumsal pazarlama,
müşterileri sadece memnun etmekle kalmayıp toplumun ilgilerini de göz önüne almayı
amaçlayan bir pazarlama yaklaşımıdır.
 Çevreye zararlı ürünler ve üretim şekillerinden vazgeçmek,
 Çevreye zararlı olan hammaddelerin işlenmesini durdurmak,
 Yeşil pazarlamayı uygulamak.

Yeşil pazarlama; toplumsal kaynakların etkili ve
verimli kullanılması, kirletilmemesi, muhafaza edilmesi, ürünleri kullanacak ya da
tüketecek olanların sağlık ve güvenliklerinin gözetilmesi ve aldatıcı, yanıltıcı çabalardan
uzak durulmasını içerir (Torlak, 2009:111).
Yeşil pazarlamanın hedef kitlesi, yaşam
biçimlerine uygun ve çevreye karşı sorumlu ürünler kullanmak isteyen yeşil tüketicilerdir
Yeşil Pazarlama Karması Bileşenleri

Yeşil ürün
, yaşam sürecinin sonuna geldikten sonra, ayrıştırma veya zararlı
olmayan malzemelerin yeniden kullanılabilmesi için geri dönüşüm süreçlerine giren
üründür. Bunlar çevreye dost ürünlerdir. Çevreye dost ürünler; dayanıklı, zehir içermeyen,
kirliliğe neden olmayan, geri dönüşşümlü ve çevreye zarar vermeyen üretim yöntemleri ve
teknolojileri ile üretilen ürünlerdir
Yeşil Fiyatlandırma
Maliyet tasarrufundan kaynaklanan daha düşük bir fiyat, tüketicileri çevre dostu ürünü satın almaya teşvik edecektir.
Yeşil Dağıtım
Dağıtım, çevresel maliyetleri en aza indirmede üzerinde durulan ilk
fonksiyonlardan birisidir
işletmelerin ters lojistik stratejileri ve süreçlerini geliştirmede 6R kuralı ….
1- Takip etme (Recognition): Ürünlerin ters lojistik sürecine doğru akışını
izleme.
2- Geri alma (Recovery): Yeniden işlemden geçirmek için ürünleri toplama.
3- Gözden geçirme (Review): Toplanan malzemelerin yeniden iĢleme standartlarına uygun olup olmadıklarını veya parçalanabilme veya yok edilebilme durumunu test
etme.
4- Yenileme (Renewal): Ürünü orijinal standartlarda yeniden üretme veya
yeniden kullanım için uygun parçalar isteme.
5- Uzaklaştırma (Removal): Yeniden üretimde kullanılamayan malzemelerin
elden çıkarılması ve yeniden üretilen ürünlerin yeni veya mevcut müşterilere pazarlanması.
6- Yeniden tasarlama (Reengineering): Mevcut ürünleri daha iyi tasarım
yoluyla değerlendirme

http://www.yesilaski.com/yesil-pazarlama-manifestosu.html

Bir cevap yazın