Paranın zaman değeri

tüketici-kredisi-hesaplama

1. Dönen varl›klardan k›sa süreli borçlar›n ç›kart›lmas›
yla afla¤›dakilerden hangisi elde edilir?
a. Brüt çal›flma sermayesi
b. Faaliyetsel çal›flma sermayesi
c. Etkin çal›flma sermayesi
d. Net çal›flma sermayesi
e. Art›k çal›flma sermayesi
2. Afla¤›dakilerden hangisi belirsizliklerdeki art›fl sebebiyle
çal›flma sermayesi varl›klar›na fazladan yap›lan
yat›r›mlar› ifade eder?
a. Dalgalan›r çal›flma sermayesi
b. Ola¤anüstü çal›flma sermayesi
c. Net çal›flma sermayesi
d. De¤iflken çal›flma sermayesi
e. Art›k çal›flma sermayesi
3. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma sermayesinin unsurlar›
ile do¤rudan ilgili de¤ildir?
a. ‹nsan kaynaklar› yönetimi
b. Alacak yönetimi
c. Stok yönetimi
d. Dönen varl›klar
e. Nakit yönetimi
4. Afla¤›dakilerden hangisi faaliyet çemberini artt›r›r?
a. Stok tutma süresinin azal›fl›
b. Borç ödeme süresinin art›fl›
c. Borç devir h›z›n›n art›fl›
d. Alacak tahsil süresinin azal›fl›
e. Alacak devir h›z›n›n azal›fl›
5. Bir iflletmenin alacak tahsil süresi 76 gün, stok tutma
süresi 45 gün ve borç ödeme süresi 80 gün ise nakit
çemberi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. 111
b. 49
c. 41
d. 121
e. 76
6. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma sermayesinde etkinli¤
i artt›r›r?
a. Stok tutma süresini artt›rmak
b. ‹fllem nedeniyle tutulan nakitleri artt›rmak
c. ‹htiyat nedeniyle tutulan nakitleri artt›rmak
d. Sat›fllarda daha az vade tan›mak
e. Sabit varl›k yat›r›mlar›n› azaltmak
7. Çal›flma sermayesine yat›r›mlarda atak politika izleyen
bir iflletme için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?
a. Dönen varl›klara fazla yat›r›m yapmas› nedeniyle
kârl›l›¤› düflüktür
b. Dönen varl›klara fazla yat›r›m yapmas› nedeniyle
kârl›l›¤› yüksektir
c. Dönen varl›klara fazla yat›r›m yapmas› nedeniyle
risklili¤i yüksektir
d. Dönen varl›klara az yat›r›m yapmas› nedeniyle
risklili¤i yüksektir
e. Dönen varl›klara az yat›r›m yapmas› nedeniyle
kârl›l›¤› düflüktür
8. K›sa vadeli kaynaklarla dönen varl›klar›n sadece dalgalan›
r k›sm›n›n finanse edildi¤i strateji afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. ‹htiyatl› finansman stratejisi
b. De¤iflken finansman stratejisi
c. Dengeli finansman stratejisi
d. K›sa vadeli finansman stratejisi
e. Atak finansman stratejisi
9. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma sermayesinin yetersizli¤
ine neden olan faktörlerden birisi de¤ildir?
a. Hesaps›z duran varl›k yat›r›mlar›,
b. Sat›fl fiyatlar›na yeterli kâr marj›n›n eklenememesi,
c. Girdi fiyatlar›ndaki art›fllar,
d. Sektördeki teknolojik geliflmelere uyum sa¤lanamamas›
e. Faiz oranlar›ndaki düflüfller.
10. Bir iflletme üretimde kullan›lan günlük sermaye
T90.000, hammadde ve malzeme ortalama stok süresi
15 gün, mamullerin ortalama stok süresi 30 gün ve kredili
sat›fllarda ödeme süresi 20 gün ise iflletmenin nakit
gereksinmesi ne kadard›r?
a. T2.250.000
b. T5.850.000
c. T1.800.000
d. T4.050.000
e. T3.150.000

Bir cevap yazın