iso9001

  1. Kalite El Kitabı

 • Yüksek lisans başvuru

  novasyon yönetimi, inovasyon süreçlerinin yönetimi ile değişim yönetiminin bir kombinasyonudur. Ürün, iş süreci, pazarlama ve organizasyonel yeniliği ifade eder. Yenilik yönetimi, ISO TC 279 tarafından geliştirilen ISO 56000 serisi standartlarının konusudur.

  Omü ubs not girişi
  Omü Uzem görevli işlemleri
  ösym görevli işlemler
  Aöf görevli işlemleri
  Gazi üniversitesi gis
  Atatürk üniversitesi gis
  https://mebbis.meb.gov.tr/
  Tubitak BİDEB
  http://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx
  YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
  Kod: GT……
  Hassas Görev: Hayır

  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  Öğrencinin derslere devam durumunu yapılan yoklamalarla tespit etmek,
  Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesini, derslerin bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime teslim etmek.
  Dönem içi değerlendirmeyi, dersin özelliğine göre sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak belirlemek.
  Sınav, ödev, uygulama, laboratuvar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceğini dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurmak.
  Dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına ilişkin birim akademik kuruluna öneride bulunmak,
  Sınav sonuçlarını, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan etmek,
  Sınav sonuçlarına öğrenci tarafından yapılan itirazın kabulü halinde ilgili birim ile birlikte not düzeltme itiraz formunu düzenlemek ve ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek.
  Üzerine atanan derslerin, ders bilgi paketleri veri girişini akademik takvimde belirlenen süre içerisinde tamamlamak.
  Üzerine atanan derslere ait öğretim elemanı ders tanıtım dosyası formlarını dersler başlamadan önce bölüm başkanına teslim etmek.
  Haftalık ders programında yazılı olan yer ve saate derslerini yürütmek.
  Öğrenci danışmanlık hizmetlerini ilgili yönetmelik ve yönergelere göre yapmak.
  sınav not bildirim/not düzeltme formunda maddi hataya ilişkin düzeltmelerin notların ilanından itibaren en geç altmış gün içinde ilgili birime sunmak.

  Görev Adı: EBYS Yönetimi Ofisi Personeli
  Kod: GT223

  Hassas Görev: Hayır

  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  Sistemin işleyişi hakkındaki süreçleri takip eder.
  EBYS üzerindeki yetkilendirmeleri yapmak.
  Sistem kullanımı hakkındaki eğitimleri vermek.
  Kullanıcılar tarafından dönüş yapılan hataları firmaya iletmek
  Elektronik imzaların temini yapmak
  Kep üzerinden gelen belgelerin sisteme aktarımını sağlamak
  Yardım masası üzeriden destek vermek
  Elektronik imza kurulumlarını yapmak.
  Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

  GT241

  Hassas Görev: Hayır

  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  Staj çalışmalarını planlar ve yürütür.

  Bir cevap yazın